Πλαίσιο

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2011) 18, υπογραμμίζει τη σημασία της πρόωρης σχολικής διαρροής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη σημασία της αύξησης της προβολής της στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης της κοινότητας, τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής ατζέντας.

Στην Ευρώπη, το 2009, πάνω από έξι εκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, εγκατέλειψαν το σχολείο πριν φτάσουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και κάποιοι απ’ αυτούς, ολοκλήρωσαν μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η τάση αυτή διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή: σε ορισμένες χώρες το ποσοστό της πρόωρης σχολικής διαρροής είναι μικρότερη από 10%, ενώ σε άλλες χώρες φτάνει το 30%.

Η πρόωρη σχολική διαρροή αυξάνει την πιθανότητα της ανεργίας και της φτώχειας, και αυτό καθιστά πιο δύσκολη την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για τα ιδρύματα και τους φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα να ενθαρρύνουν και να τονίσουν τη σημασία της ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει πως η πρόωρη σχολική διαρροή είναι συχνά μια διαδικασία, η οποία ξεκινάει από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν τα σχολεία, οι οικογένειες και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα,  τότε μπορεί να οδηγήσουν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μετά από μερικά χρόνια. Ως εκ τούτου, τα μέτρα, τα εργαλεία και οι πολιτικές που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής διαρροής πρέπει να είναι ευρεία και περιεκτικά και να να προσφέρουν υποστήριξη σε θέματα πρόληψης, και αποφυγής του φαινομένου.

Το έργο “Rapport” στοχεύει στην ανάπτυξη – με έναν εντελώς καινοτόμο τρόπο – τριών μέσων εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και συναναστροφής των νέων, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη σχολική διαρροή. Τα μέσα αυτά θα λειτουργήσουν σε τρία επίπεδα:

Πρόληψη : H Ψηφιακή αφήγηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση δείχνοντας παράλληλες καταστάσεις που προκύπτουν από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές (πρόωρη εγκατάλειψη ή επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας)

Παρέμβαση : Ταινίες- Ντοκιμαντέρ, που δείχνουν ανθρώπους που εγκατέλειψαν το σχολείο και είχαν μια δεύτερη ευκαιρία για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ευκαιρία : Ντοκιμαντέρ για την δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση που συνδέεται με τις δυνατότητες μαθητείας. Ο κώδικας γλώσσας και επικοινωνίας θα είναι κατάλληλος  ώστε να επηρεάσει το προβλεπόμενο στόχο των νέων μαθητών.
Η μεθοδολογική καινοτομία του έργου “RAPPORT” συνίσταται στη εμπειρική μάθηση, φέρνοντας πραγματικές ιστορίες ζωής και μαρτυρίες στα σχολεία,  αποτυπώνοντας τις με τη βοήθεια της οπτικοακουστικής γλώσσας (video).